Zásady ochrany osobných údajov

 

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších zpracovávaných údajov. Ďalšie informácie nájdete v našich Obchodných podmienkach, v sekcii týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

 

I.

Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Koření od Davídka s.r.o., IČ 06220231 so sídlom Přímá 28/6, 642 00 Brno - Bosonohy (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správca sú:

  adresa: Přímá 28/6, 642 00 Brno - Bosonohy

  email: objednavky@davidkovokoreni.com

  telefón: +420 732 434 079

 1. Osobnými údajmi sa rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú môžeme priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, adresa, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva tieto osobné údaje v zmysle čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • meno a priezvisko
  • adresa bydliska
  • adresa elektronickej pošty (e-mail)
  • telefónne číslo
  • IČ a DIČ (pokiaľ ho uvediete)
  • IP adresy zariadenia, z ktorého prebehol prístup na naše webové stránky
 2. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 3. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • oprávnený záujem správcu na ochranu serverov pred útokmi a užívateľských účtov pred zneužitím a poskytováním priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke zbožia alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných zdelení a činení ďalších marketingových aktivít.
 • ochrana serverov pred útokmi a užívateľských účtov pred zneužitím
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 2. E-maily, ktoré Vám správca zasiela, nepovažuje správca ani Vy za nevyžiadané obchodné správy v zmysle zákona č. 40/1995, o reklame, a zákona č. 480/2004, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajucich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi správcom a Vami.
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní zbožia a realizácií platieb na základe zmluvy (napríklad dopravná spoločnosť, platobná brána),
 • zaisťujúci služby prevádzky e-shopu a ďalšej služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zaisťujúci marketingové služby.
 1. Pri poskytovaní služieb správci pomáhajú následujúci spracovatelia, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi štandardami ochrany osobných údajov, pričom spracovávanie osobných údajov tretími stranami je upravené ich vlastnými podmienkami poskytovania služieb. Súhlasíte, že im správca môže predávať Vaše osobné údaje pre naplnenie vyššie uvedených účelov:
  • Spoločnosť poskytujúca hosting Wedos Internet, a.s. pre ukladanie dát z webovej aplikácie (politika bezpečnosti informácií spoločnosti Wedos Internet, a.s.: https://datacentrum.wedos.com/cldata/272/politika-bezpecnosti-informaci.pdf). Osobné údaje neopúšťa územie Európskej únie.
  • E-mailingovou službu Smart Emailing pre zasielanie hromadných správ. Osobné údaje spoločnosti SmartSelling a.s. neopúšťa územie Európskej únie (https://www.smartemailing.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/).
  • Služby štatistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).
  • služba Sklik prevádzkovaná spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá správcovi umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o produkty správcu, reklamy správcu v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.. Spoločnosť Seznam.cz deklarovala, že pre účely on-line reklamy bude po nadobudnutí účinnosti GDPR využívať len také dáta, ktoré neidentifikujú konkrétne fyzické osoby alebo prostredníctvom ktorých nie je možné konkrétne fyzické osoby identifikovať. (více: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vase-otazky/)
  • služba Facebook Pixel prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Limited. Správcovi pomáha v tom, že môže lepšie smerovať komunikáciu, ktorú inzeruje v podobe reklamy na Facebooku k tým ľuďom, ktorí o ňu pravdepodobne skutočne majú záujem, podľa ich aktivity na našom webe a nebude na nej komunikovať to, o čo záujem pravdepodobne nemajú. Prostredníctvom služby Facebook Pixel predávame ako osobné údaje IP adresu návštevníka. Osobný údaj môže byť spoločnosťou Facebook Ireland Limited predávaný do USA, pričom spoločnosť splňuje bezpečnostné podmienky EU-U.S. Privacy Shield.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok

Vyššie zmienené práva môžete uplatniť najrýchlejšie na emaili objednavky@davidkovokoreni.com.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 2. Z emailoveho rozoslania máte možnosť sa jednoducho odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz v patke každého nami rozosielaného marketingového emailu. To bohužiaľ nie je možné u e-mailov, ktoré sú nevyhnutné, aby ste obdržali (napr. informovanie o zmene v Obchodných podmienkach alebo Zásadách ochrany osobných údajov, zmena našich kontaktných údajov apod.).

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečení osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečení dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä umiestnením databázy u spoločnosti Wedos Internet, a.s. splňujúcej úroveň zabezpečenia podľa certifikátu ISO/IEC 27001.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 4. V prípade, že sa správca dozvie o bezpečnostnom riziku spojenom s osobnými údajmi, bez zbytočného odkladu Vás upozorní.
 5. Prostredníctvom našich webových stránok môžu byť na vaše zariadenie ukladané cookies v súlade s našou Cookie Policy.
 6. Potvrdzujete správcovi, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, presné a že sa vzťahujú výhradne k Vašej osobe alebo že ste uviedli/a údaje, ktorých užitím nedošlo k zásahu do práv tretích osôb. Vždy správcu vyrozumejte o zmenách v osobných údajoch, aby boli spracovávané len aktuálne a úplné údaje, a to na našu žiadosť alebo aj bez žiadosti. Pokiaľ Vás o to správca požiada, vždy poskytnite aktuálne a pravdivé údaje.

 

VIII.

Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte taktiež zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 25.5.2018.

Vďaka cookies bude pre Vás prezeranie stránok ešte príjemnejšie!

Používame ich totiž na zabezpečenie čo možno najlepšej funkčnosti a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.

Kliknutím na tlačidlo "Prijať" súhlasíte s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na našom webe.
Viac informácií
cookie
cookie