Obchodné podmienky - SK

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch predávajúceho umiestnených na týchto internetových adresách: www.korenioddavidka.czwww.davidkovokoreni.sk a www.davidkovokoreni.com.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Koření od Davídka s.r.o., Přímá 28/6, 612 00 Brno - Bosonohy, IČ: 06220231 a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym rádom Českej republiky. Pokiaľ je zmluvná strana spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Pokiaľ nie je zmluvná strana spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Sb., všetko v znení noviel.

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ. Predávajúci je obchodná spoločnosť Koření od Davídka s.r.o., Přímá 28/6, 642 00 Brno - Bosonohy, IČ: 06220231. Koření od Davídka s.r.o. je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

 

Kúpna zmluva

Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzavretiu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného zbožia dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim–spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ okamžite potvrdí kupujúcemu informačným e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) môže meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pokiaľ nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka zbožia kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačné poriadky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Priebeh lehoty pre vyriešenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vyriešenie reklamácie (časti zbožia, iných podkladov apod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohoto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: zbožie sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa zbožia. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nejde uplatňovať akékoľvek právo spotrebiteľa. Také zbožie splňuje podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

Rozpor s kúpnou zmluvou v prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; pokiaľ taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorá sa prejaví behom šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúcej už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Informácie k DPH

V prípade, že si urobíte objednávku korenia na našom slovenskom e-shope www.davidkovokoreni.sk a zadáte fakturačnú adresu, kontrulujeme v databáze VIES, či ste platcom DPH. Pre platiteľa DPH medzi členskými štátmi EÚ platí prenesená daňová povinnosť Reverse charge a teda je cena za produkt bez DPH a každý členský štát sa o svoju daň stará sám. Z našej filozofie cien však platí pravidlo, že na celom Slovensku máme jednotnú cenu za šufánok a vždy nakúpite naše korenie za rovnakú cenu. Cena sa teda nemení. Pokiaľ nakupujete na firmu a chcete mať zvýhodnené ceny a balenie, objednávajte na našom e-shope pre veľkoobchod www.davidkovokorenigastro.com.

Reklamačný poriadok

Reklamáciu môže Spotrebiteľ uplatniť zaslaním e-mailu na adresu veronika@davidkovokoreni.com. V E-mailu uvedie dôvod reklamácie (poškodený prepravný sáčok, krabička, nevyhovujúca kvalita zbožia apod.) a číslo objednávky. Spotrebiteľ vyčká na reakciu predávajúceho, ktorá neprekročí 3 pracovné dn a potom ak je predávajúcim požadované, zašle Spotrebiteľ reklamované zbožie na adresu Koření od Davídka s.r.o., Přímá 28/6, 612 00 Brno - Bosonohy.

Reklamáciu nie je možné uplatniť v prípade, že Spotrebiteľ reklamuje predom deklarované vlastnosti výrobku o ktorých bol zoznámený prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho s výnimkou toho, že výrobok deklarované vlastnosti nedosahuje.

Lehota pre vybavenie reklamácie je 10 pracovných dní. Do ich uplynutia informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom o výsledku reklamácie. Ak bola reklamácia oprávnená, zašle Predávajúci bezplatne Spotrebiteľovi zhodný výrobok v reklamovanom množstve.

Odstúpenie od zmluvy

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy: Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia zbožia. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 denní lehoty. Toto ustanovenie zákona však nejde chápať ako možnosť bezplatného zapožičania zbožia. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bolo Zbožie zničené alebo spotrebované), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátené Zbožie poškodené len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľ v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením Zbožia. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmluvy na dodávku Zbožie upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj zbožie, ktoré podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u zbožia označeného pojmom „Nie je skladom“ v prípade, že zbožie už nie je možné dodať ani nahradiť iným druhom alebo pokiaľ sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácií informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátene na účet.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a použití výkazu z objednávkového formulára pre potreby kategórie Pošta od Vás a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možno na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databáze. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadne ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie zbožia. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretiu prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdeniu považovaná ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom ich splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti ich uzavretia. Nákupom zákazník súhlasí s zasielaním obchodných oznámení. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archivácií a reprodukcii.

Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného zbožia uvedenej v potvrdenej objednávke, ak by nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 15. januára 2022

Vďaka cookies bude pre Vás prezeranie stránok ešte príjemnejšie!

Používame ich totiž na zabezpečenie čo možno najlepšej funkčnosti a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.

Kliknutím na tlačidlo "Prijať" súhlasíte s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na našom webe.
Viac informácií
cookie
cookie